Aktualności

Komunikat Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie możliwości prowadzenia gospodarki łowieckiej w dzierżawionych obwodach łowieckich od dnia 1 kwietnia br.

Więcej o: Komunikat Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie możliwości prowadzenia gospodarki łowieckiej w dzierżawionych obwodach łowieckich od dnia 1 kwietnia br.

Z dniem 31 marca 2022 r. wygasa dotychczasowy podział województw na obwody łowieckie oraz wygasają umowy dzierżawy obwodów łowieckich, które zostały zawarte przed dniem 1 kwietnia 2018 r. Z dniem 1 kwietnia br. gospodarkę łowiecką w obwodach łowieckich będą mogli prowadzić Ci dzierżawcy, którzy zawarli umowy dzierżawy obwodów łowieckich z właściwymi regionalnymi dyrektorami Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe albo właściwymi starostami.

Należy przy tym podkreślić, iż wykonywanie polowania na podstawie rocznych planów łowieckich możliwe będzie dopiero po przeprowadzeniu inwentaryzacji zwierzyny i zatwierdzeniu rocznych planów łowieckich przez właściwych nadleśniczych w terminach określonych w art 8b ust. 2 ustawy – Prawo łowieckie, oraz po wydaniu myśliwym upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego.

Niezależnie od powyższego, po zawarciu umowy dzierżawy obwodu łowieckiego, od dnia 1 kwietnia br. możliwe będzie wykonywanie odstrzałów sanitarnych dzików, pod warunkiem, iż na terenie danego obwodu łowieckiego obowiązują nakazy odstrzałów sanitarnych dzików wydane na podstawie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Pożegnanie Alojzego Głowacza

Więcej o: Pożegnanie Alojzego Głowacza

Z głębokim żalem informujemy o śmierci wieloletniego Prezesa naszego koła ś. p. Alojzego Głowacza. Msza Św. żałobna odprawiona zostanie w dniu 22 marca o godzinie 14:00 w Kaplicy Cmentarnej w Czarnym Dunajcu. Prosimy Kolegów o niezawodne przybycie i godne pożegnanie naszego Kolegi.

Gdy wybije mej śmierci godzina,

      pochowajcie mnie w kniei zielonej

      niech nade mną zaszumi gęstwina

      hymn myśliwski radości minionej…

           Kiedy wiosna radosna nastanie,

           niech nade mną pieśń głuszca posłyszę,

           niechaj słonek miłosne chrapanie

           do snu moją mogiłę kołysze…

      Gdy po letnim szaleństwie zieleni

      szczere złoto okryje konary,

      gdy nadejdzie cudny czas jesieni

      niech nade mną zagrają ogary…

            Na ten głos, mej duszy tak miły

            żar zakipi w sercu wystudzone, –

            i ożyję, i wstanę z mogiły,

            chwycę broń i polecę za gonem…

Plan szkolenia strzeleckiego oraz zasady i terminy udostępniania strzelnicy myśliwskiej w 2022r.

Więcej o: Plan szkolenia strzeleckiego oraz zasady i terminy udostępniania strzelnicy myśliwskiej w 2022r.

szkolenia odbywać się będą na strzelnicy Fiuk-Sieradza (Okręg Tarnowski PZŁ)
mapa w załączeniu

współrzędne WGS 84: lat.50.142861 lon. 20.931226
współrzędne DMS: N50 8’ 34’’ E 2055’52”

Przystrzeliwanie broni.
Przystrzeliwanie ogólne broni (myśliwi indywidualni i niestowarzyszeni) na strzelnicy myśliwskiej Fiuk-Sieradza odbywać się będzie w godz. 1000 – 1900 w piątki. W trakcie przystrzeliwania broni istnieje możliwość przeprowadzenia treningów strzeleckich.

Przystrzeliwanie odbędzie się w dniach:

 1. 13.05.2022 r. (piątek)
 2. 24.06.2022 r. (piątek)
 3. 15.07.2022 r. (piątek)
 4. 19.08.2022 r. (piątek)

Więcej “Plan szkolenia strzeleckiego oraz zasady i terminy udostępniania strzelnicy myśliwskiej w 2022r.”

Myśliwi z pomocą Ukrainie

Więcej o: Myśliwi z pomocą Ukrainie

Zarząd Okręgowy w Nowym Sączu zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich myśliwych Nowosądeckiego Okręgu PZŁ o podjęcie działań w celu udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy, dotkniętym działaniami zbrojnymi w ich ojczyźnie. Zachęcamy gorąco Koła Łowieckie i myśliwych indywidualnych do podjęcia współdziałania z Samorządami Terytorialnymi w celu udzielenia doraźnej pomocy uchodźcom z Ukrainy.
Serdecznie zachęcamy do zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy codziennego użytku, środków czystości higieny osobistej, artykułów spożywczych o długim terminie przydatności do spożycia, ręczników śpiworów, kocy, pościeli, materiałów opatrunkowych itp.
Zebrane dary rzeczowe należy przekazać do wskazanego przez Samorząd Terytorialny punktu zbiórki.
Prosimy także o udzielenie informacji o dysponowaniu miejscami noclegowymi w Waszych domkach myśliwskich, które mogły być udostępnione tymczasowo poszkodowanym obywatelom Ukrainy. Informację prosimy przesyłać na drogą mailową na adres: zo.nowysacz@pzlow .pl.

Przewodniczący Zarządu Okręgowego
Bogusław Rataj
Łowczy Okręgowy

Zmiana terminu zawodów w wabieniu drapieżników

Więcej o: Zmiana terminu zawodów w wabieniu drapieżników

Z powodów organizacyjnych ulega zmianie termin zawodów w wabieniu drapieżników. Zawody zostają przeniesione na pierwszą i drugą sobotę marca (tj. 5 i 12 marca) Miejsce zbiórki i godziny rozpoczęcia zawodów pozostają bez zmian.

Konkurs “Z wabikiem na lisa”

Więcej o: Konkurs “Z wabikiem na lisa”

Jednym z działań jakie myśliwi mogą podjąć dla poprawy warunków bytowania cietrzewia Tetrao tetrix, jest ograniczenie liczebności drapieżników.  W związku z podjętym przez Koło Łowieckie  ,,RYŚ’’ Jabłonka programem aktywnej ochrony cietrzewia, która do tej pory polegała na monitoringu liczebności w okresie wiosennym, oraz patrolowaniu terenu w celu stwierdzenia miejsc gdzie odbywają się toki,  Zarząd Koła postanowił podjąć dodatkowe działania zmierzające do zintensyfikowania  polowań na drapieżniki w rejonach stwierdzonych tokowisk.  W związku z powyższym, w okresie poprzedzającym czas tokowiska a po zakończonej cieczce lisów, od bieżącego roku, organizujemy zawody pod hasłem ,, Z wabikiem na lisa’’.

Podstawowe warunki i zasady zawodów:

 1. W zawodach uczestniczą tylko myśliwi Koła Łowieckiego ,,RYS’’ jabłonka.
 2. Konkurencje będą odbywały się przez dwa dni. Nie ma obowiązku uczestnictwa w obydwu dniach. Przewidywany termin zawodów to 22.02.2022 (wtorek) oraz 24.02.2022(czwartek).
 3. Czas trwania każdego polowania to 3 godz. – od 1500 do 1800
 4. Myśliwi każdorazowo będą losowali (podczas odprawy) rejon w którym będą polować. Wstępnie obszar przewidziany do zawodów został podzielony na 14 rejonów. Zasadą jest, aby podczas polowania przemieszczać się nie bliżej niż 100 m od granicy z sąsiednim rejonem.
 5. Obowiązuje amunicja śrutowa.
 6. Myśliwi biorący udział w zawodach muszą posiadać upoważnienia na odstrzał lisów, kun i jenotów.
 7. Przewidziane są atrakcyjne nagrody dla 2 najlepszych wabiarzy.

Na miejsce zbiórki wyznacza się parking obok CPN ,,Kozubek”.  Zbiórka każdorazowo będzie odbywać się godzinę przed polowaniem. Podczas zbiórki będzie miało miejsce losowanie rejonów oraz ogólna odprawa.  W tym samym miejscu będzie miało miejsce zakończenie polowania . Wygrywa ten myśliwy, który pozyska najwięcej drapieżników ( bez względu na gatunek).

W razie wystąpienia istotnych zdarzeń, istnieje możliwość zmiany poszczególnych warunków i zasad zawodów.

Koordynatorem zawodów jest kol. Paweł Hotała.  W razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić pod numer 6940880887.

Do dnia 20.02.2022 należy potwierdzić chęć uczestnictwa w zawodach u koordynatora.

W załączeniu znajdziecie koledzy szkic poglądowy z podziałem na rejony polowania.

Darz Bór

Więcej “Konkurs “Z wabikiem na lisa””

Do góry